צרו עמנו קשר עוד היום! 03-6555130 , 054-2240694 , 054-9499730

תקנון הקרן

TwitterFacebookGoogle+Share

- כל המידע המוצג באתר הקרן לרבות כל המסמכים והנתונים המפורסמים והמופצים על ידי הקרן סוקרים באופן כללי בלבד את דרכי התנהלותה של הקרן ואת השקעותיה השונות.

- המידע אינו מתיימר להיות מידע סופי ומוחלט ועל כל המעוניין להשקיע את כספו באמצעות הקרן לבדוק בדיקה יסודית וממצה באופן אישי או באמצעות מומחים מטעמו את כל ההשלכות בגין השקעתו לרבות מהותה והסיכונים הכרוכים בהשקעה, עליו לקחת בחשבון שבאם הסיכונים הכרוכים בהשקעתו יתממשו ויגרמו לו להפסדים לא יוכל המשקיע לבוא בטענות כלשהם אל הקרן, אנשיה, סוכניה,יועציה, מנהליה ומפיציה.

- כל האפשרויות להשקעה כפי שמוצגות באתר הקרן הינם כ ״הצעה לציבור״ כפי המוגדר בחוק ניירות ערך התשכ״ח – 1968.

- המידע המופיע באתר הקרן אינו משום הזמנה לבצע השקעות, לרבות השקעה כלשהי בקרן ועל המשקיע לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לבדוק את רצונו להשקיע ולפי שיקול דעתו הבלעדי בלבד.

- הקרן בוחנת מעת לעת הצעות של יזמים לפרוייקטים שונים, הקרן בוחנת את האפשרויות השונות להשקעה בהם, הקרן מודיעה למשקיעיה שכל המידע המפורסם, מקצתו, חלקו, או רובו פורסם בנוסף לפירסומי הקרן על ידי היזם באמצעות הקרן והקרן בפירסומה והעברת האינפורמציה למשקיע אינה נוקטת עמדת המלצה כלשהי לרבות השקעה בפרוייקט / ים מסויים ובכלל.

- המידע הנמסר על ידי הגורמים השונים לקרן לרבות היזמים הוא בגדר המלצה או חוו״ד בלבד, ייתכנו שינויים לרבות שינויי הנסיבות ועוד שיגרמו לשינויים במידע הנמסר.

- הקרן אינה אחראית לכל שינוי ידוע, נסתר ואחר ואל למשקיע לבוא בכל טענות לקרן.

- כל מסמכי הקרן הינם רכושה הפרטי והינם סודיים ואין להפיצם לאחרים ללא הרשאת הקרן בכתב.

- הקרן מפרסמת את הפרוייקטים והתחזיות כפי שנצפו / נמסרו על ידי היזמים ואחרים, הקרן אינה מתחייבת בתחזיות אלו ובמצגות שהינם מדויקות ואין להתייחס אליהם כמוסכמים ומדויקים.

- אין לפרש את הפרסום על ידי הקרן כהתחייבות כלשהי ו/ או המלצה להשקעה.

- ראוי לציין לכל המשקיעים בקרן שהקרן לא יכולה להעריך את כל גורמי הסיכון של ההשקעות המפורסמות על ידה, התוצאות יכולות להיות שונות באופן מהותי מהערכותיה לרבות אפשר שלא יעמדו בתחזיות שפורסמו ושהשינוי יתכן ויהיה שלילי באופן מהותי עם התרחשותם של אירועים חריגים שלא נחזו מראש ובכלל, הקרן אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות העתידיות ו/או אחרות ו/או גורמי סיכון שנתגלו לאחר ביצוע השקעתם.

- הקרן תפרסם מעת לעת את שעורי הרווח הנחזים על ידה, הקרן מודיעה שאין בפרסומים אלו התחייבות של הקרן למשקיעים שאכן התחזיות יתממשו והקרן אינה אחראית או ערבה בשום אופן כלשהו להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים למשקיעים.

- מסמך זה ובכלל זה כל מסמכי הקרן אינם תחליף לייעוץ משפטי, מיסויי, השקעתי וכל ייעוץ אחר שעל המשקיע לבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל השקעה שברצונו לבצע בקרן.

- על כל משקיע לבדוק את מצבו הרלוונטי וההשלכות המשפטיות, המיסים וכו׳ החלים עליו והדבר נתון לאחריותו הבלעדית.

- הקרן תערוך עם כל משקיע את ההסכם הנדרש והרלוונטי לפי דרישות החוק בעניין השקעתו.

כל הזכויות שמורות © יוזמה קרן השקעות בנדל”ן 2013