צרו עמנו קשר עוד היום! 03-6555130 , 054-2240694 , 054-9499730

דיור בר השגה

TwitterFacebookGoogle+Share

הזדמנות לרכוש דירה בעלות נמוכה משמעותית ממחירי השוק

גם לכם ניתנת הזדמנות לרכוש דירה
מיזם זה מתחרה ביזמים ובקבלנים ולכן הינו בעל
סיכוי הצלחה גבוהים, היות ולציבור אין אפשרות להשיג דיור במחיר סביר וכאן ההזדמנות שלו
להשיג דיור בעלות נמוכה ללא סיכון כפי שאפרט בהמשך.
1.  היום הממשלה ( לאחר הפסקה של תקופת מה משרד השיכון אירגן מחדש את כל נושא העמותות ),
באמצעות מ. השיכון מאפשרים לעמותות בנייה לרכוש קרקעות וזאת מבחינת הממשלה דרך ״ עוקפת ״ להוריד את מחירי הדיור – באמצעות מתן אפשרות לציבור להתארגנות בעמותת בנייה מוסדרות.
2. מ. השיכון מתנה את פעילות העמותות בעמידה בתקנון העמותות בנייה כפי שפורסם על ידו, לרבות פיקוח על תקינות הפעילות בעמותה על ידי נציג מטעמו.
3. במסגרת ההתניות של משרד השיכון חייבים להיות בצוות ההנהלה של העמותה גורמים חיצוניים
מקצועיים כדלקמן :
 א. עו״ד.
 ב. רו״ח.
 ג. חברת ניהול ופיקוח על הבנייה.
 ד. נציגות נבחרת מחברי העמותה.
4. מה עושה הקרן ?
 א. אירגון של כל התשתית וגיוס הגופים המקצועיים לפי דרישות מ. השיכון.
 ב. איתור מכרז לבנייה ( הפרוייקט ) שמתאים לעמותות שמפורסם ע״י המינהל.
 ג. שווק ומכירת הפרויקט לציבור.
5. חשוב לדעת :
א. החרדים מצליחים לדאוג לדיור לציבור החרדי בעלויות נמוכות.
ב. הם עושים זאת דרך עמותות בנייה.
ג. מדוע הציבור החילוני לא עושה זאת ?
ד. הציבור החילוני לא מגובש כמו החרדי – אנו נגבש אותו.
ה. היום עמותות בנייה יכולות להצטרף למכרזי המינהל והינם מפוקחות על ידי מ. הבינוי והשיכון.
6. בעמותת בנייה אפשר לחסוך את העלויות הבאות :
א. שווק הפרוייקט.
ב. מימון.
ג. רווח יזמי.
ד. עלות בנייה.
7. חיסכון זה מתבטא בכ 35-25% ממחיר הדירה מקבלן.
אירגון עמותות לרכישת קרקע מאושרת לבנייה מהמינהל ובנייה במחירי הקבלן:
א. דרישות משרד השיכון מעמותות :
1. רישום כדין אצל רשם העמותות.
2. הבנייה תשמש לצורך מגורים בלבד ותהיה מיועדת רק לחברי העמותה.
3. הגשת רשימה שמית מלאה של חברי העמותה כפי שהובאה לידיעת רשם העמותות בצירוף מספרי תעודות זהות וכתובות.
4. מספר החברים ברשימה השמית יהיה לפחות כמספר יחידות הדיור במתחם הגדול ביותר מבין הצעותיה. אם מספר החברים ברשימה שהוגשה למכרז עולה על מספר יחידות הדיור שבהן זכתה תיערך הגרלה בין החברים.
5. העמותה המגישה את הצעתה למכרז רשאית להגיש רשימה שמית אחת בלבד של חברים.
6. חבר עמותה יוכל להיות רשום אך ורק בעמותה אחת.
7. כל חבר יוכל לרכוש רק יחידת דיור אחת. בני זוג ייחשבו יחד ולחוד כחבר אחד.
8. העמותה חייבת לפעול על פי תקנון מחייב, אשר אושר על ידי רשם העמותות.
9. העמותה תמציא בעת הגשת המכרז נוסח חוזה שייחתם בינה לבין המשתכן ושיתבסס במלואו על תקנון העמותה.
10. בעת הגשת ההצעה תמציא העמותה למשרד, בין היתר, ערבות להבטחת קיום ההצעה.
ב. תנאי התקשרות עם העמותה:
1. תנאי ההתקשרות עם העמותות הזוכות מפורטים במלואם בתנאי המכרז. להלן כמה תנאים עיקריים:
A. חתימת חוזה עם המשרד: במהלך 170 יום מיום החלטת ועדת המכרזים תידרש העמותה לחתום על חוזה הבנייה עם המשרד הכולל, בין היתר, לוח זמנים מפורט לביצוע הבנייה והפיתוח הצמוד.
 B. העמותה הזוכה תמציא למשרד את הערבויות כמפורט בחוזה ובתקנון.
2. תשלום הוצאות הפיתוח:
A.  במקרים שבהם מתבצע הפיתוח על ידי המשרד ייחתם חוזה הבנייה עם המשרד רק לאחר תשלום הוצאות הפיתוח למשרד.
B. במקרים שבהם הפיתוח מתבצע על ידי חברה מפתחת ייחתם חוזה הבנייה על ידי המשרד רק לאחר תשלום הוצאות הפיתוח לחברה המפתחת וחתימת חוזה פיתוח עמה.
3. הצגת רשימת חברים סופית:
A.  על העמותה הזוכה לצרף לחוזה הבנייה את רשימת חברי העמותה כפי שהובאה במכרז.
B. במקרים חריגים מותר יהיה לגרוע מרשימת המועמדים או להוסיף עליה.
4.  מינוי מנהל פרויקט:
A. העמותה הזוכה נדרשת למנות מנהל פרויקט אשר יפקח על העבודות, לרבות ניהול הנדסי, כספי, ארגוני, חשבונאי ואחר של הפרויקט.
B. במהלך 175 ימים מיום החלטת ועדת המכרזים תידרש העמותה להגיש למשרד העתק מן החוזה עם מנהל הפרויקט.
5. תשלום בעבור הקרקע:
A. במהלך 180 ימים מיום החלטת ועדת המכרזים תידרש העמותה לשלם בעבור הקרקע ולחתום על חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.
6. התחלת בנייה:
A. העמותה נדרשת להתחיל בבנייה (שלב 08) בלוח הזמנים כמפורט במכרז ובחוזה. בתקופה זו עליה להשלים את התארגנותה, לסיים את עבודות התכנון ולדאוג לקבלת היתרי בנייה.
7. מינהלת מטעם המשרד:
A. את פעילות העמותה תבקר מינהלת מטעם המשרד.
B. העמותה מתחייבת לספק למינהלת בכל עת את כל המסמכים והמידע על פי דרישתה.
C.  נציג מן המינהלת ישמש משקיף באספות מועצת העמותה.
D. העמותה מתחייבת לפעול לפי המלצות המינהלת ולעמוד בתנאיה.
כל הזכויות שמורות © יוזמה קרן השקעות בנדל”ן 2013